Darkness แปลว่า

มีนาคม 16, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Darkness แปลว่า

Darkness
(Darkness อ่านว่า ดาคเน็ซ)
Darkness แปลว่า ความมืด [n.]

ตัวอย่างประโยค Darkness ภาษาอังกฤษ

stepping into the Darkness together.
(สเต๊ปพิง อีนทุ เดอะ ดาคเน็ซ ทุเกฑเออะ)
ก้าวย่างเข้าสู่ความมืดมนพร้อมกัน
The clarity of the Darkness beckons.
(เดอะ คแลริทิ อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ เบคคัน)
การประกาศพลังอํานาจมืด
She was caught in a deep empty Darkness in her mind
(ชี วอส คอท อิน อะ ดี๊พ เอ๊มพที่ ดาคเน็ซ ซิน เฮอ ไมนด์)
เธอถูกกักขังไว้ในด้านมืดของหัวใจของเธอ
She doesn’t sugarcoat the Darkness in the world
(ชี ดัสอินท sugarcoat เดอะ ดาคเน็ซ ซิน เดอะ เวิลด)
เธอไม่พอใจในเรื่องแย่ๆของโลกนี้
Maybe tonight, when Darkness comes.
(เมบี ทูไน๊ท , เว็น ดาคเน็ซ คัม)
อาจเป็นคืนนี้ เมื่อความมืดมาเยือน
We break out of Darkness into the circle of light.
(วี เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ดาคเน็ซ อิ๊นทู เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ไล๊ท)
แล้วเราสองคนก็ออกมาจาก ความมือสู่แสงสว่างนั้น
Seeing her coming out of the Darkness like a ghost ship …
(ซีอิง เฮอ คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ ไล๊ค เก โก๊สท ชิพ)
ผมเห็นมันในความมืด เหมือนกับเรือผีทีไร
From a realm of cold and Darkness came the Frost Giants,
(ฟรอม มา เรล์ม อ็อฝ โคลด์ แอนด์ ดาคเน็ซ เคม เดอะ ฟร็อซท ไจ๊แอ้นท ,)
มันคือกองทัพจากดินแดนแห่งความหนาวเย็นและความมืด พวกยักษ์น้ำแข็ง
and in the Darkness bind them.”
(แอนด์ อิน เดอะ ดาคเน็ซ ไบนด เด็ม)
และความมืดดำบังตาพวกเค้า