Ignorant แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Ignorant แปลว่า

Ignorant
(Ignorant อ่านว่า อีกโนะแร็นท)
Ignorant แปลว่า ไม่รู้ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Ignorant ภาษาอังกฤษ

Right before you made some Ignorant crack about my family’s name, my bra size…
(ไร๊ท บีฟอร์ ยู เมด ซัม อีกโนะแร็นท แคร๊ค อะเบ๊าท มาย แฟ๊มิลี่ เนม , มาย บรา ไซ๊ซ)
ก่อนที่นายจะทำบางอย่างที่ทำลายชื่อเสียงของนามสกุลฉัน ขนาดชุดชั้นในของฉัน
He was Ignorant of my being in town in the spring.
(ฮี วอส อีกโนะแร็นท อ็อฝ มาย บีอิง อิน ทาวน์ อิน เดอะ สพริง)
เขาไม่รู้ว่าพี่อยู่ในเมือง เมื่อฤดูใบไม้ผลิ
lf? You pretend to be Ignorant of it?
(lf ยู พรีเท็นด์ ทู บี อีกโนะแร็นท อ็อฝ อิท)
ถ้า เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้อย่างนั้นหรือ
Although I’m an Ignorant person,
(ออลโทร แอม แอน อีกโนะแร็นท เพ๊อร์ซั่น ,)
ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไร