Stand Up แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stand Up แปลว่า

Stand Up
(Stand Up อ่านว่า สแทนด์ อั๊พ)
Stand Up แปลว่า ยืนขึ้น [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Stand Up ภาษาอังกฤษ

And you’re not stubborn enough to Stand Up for what’s good.
(แอนด์ ยัวร์ น็อท ซทับเบิน อีน๊าฟ ทู สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ว๊อท กู๊ด)
ส่วนคุณก็ไม่รั้นพอที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
You just make your bed neat, remember to Stand Up straight,
(ยู จั๊สท เม้ค ยุร เบ๊ด นี๊ท , รีเม๊มเบ่อร์ ทู สแทนด์ อั๊พ สเทร๊ท ,)
แค่คุณต้องจัดเตียงให้เรียบร้อย ยืนให้ตรง
He can barely Stand Up in there.
(ฮี แคน แบลิ สแทนด์ อั๊พ อิน แดร์)
จะจวนแพ้จนจะลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วนะ
I will Stand Up to my mom, if you’ll Stand Up to yours.
(ไอ วิล สแทนด์ อั๊พ ทู มาย มัม , อิ๊ฟ โยว สแทนด์ อั๊พ ทู ยุร)
ฉันจะเผชิญหน้ากับแม่ฉัน, ถ้าคุณทำด้วย.
I can’t give you the courage to Stand Up to me
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู เดอะ เค๊อเหรจ ทู สแทนด์ อั๊พ ทู มี)
แต่ฉันยุให้นายท้าชนฉัน