Get Over แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Get Over แปลว่า

Get Over
(Get Over อ่านว่า เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Get Over แปลว่า ข้าม ชนะ เอาชนะ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Get Over ภาษาอังกฤษ

I mean, I don’t think he’s ever gonna Get Over that.
(ไอ มีน , ไอ ด้อนท์ ธิงค อีส เอฝเออะ กอนนะ เก็ท โอเฝอะ แดท)
ผมหมายถึง ไม่คิดว่า เขาจะมาอยู่ตรงนั่นด้วย

Don’t worry. You’ll totally Get Over it in about 10 seconds.
(ด้อนท์ เวอริ โยว โททอลลี่ เก็ท โอเฝอะ อิท อิน อะเบาท 10 เซคอันด)
ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเธอก็ลืมไปในสิบวินาที

No, I mean it. Moe’s gonna Get Over this.
(โน , ไอ มีน หนิด โม กอนนะ เก็ท โอ๊เฝ่อร ดิส)
ไม่ พ่อหมายความตามนั้นจริงๆ เดี้ยวโมก็ืทำใจได้

How did you Get Over there so fast?
(ฮาว ดิด ยู เก็ท โอ๊เฝ่อร แดร์ โซ ฟาสท)
อะไรน่ะ อะไรพ่อจะเร็วปานนั้นน่ะ

He was hurting you. No, he wasn’t! Get Over there!
(ฮี วอส เฮอดิง ยู โน , ฮี วอสซึ้น ! เก็ท โอ๊เฝ่อร แดร์ !)
เขาทำเธอเจ็บ ไม่ เขาเปล่า! ไปตรงนั้นเลย !

Get over here! Get Over here!
(เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮียร ! เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮียร !)
มาตรงนี้!มาตรงนี้เลยทั้งสองคน!

You can’t Get Over here.
(ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮียร)
นายอย่ามานี่นะ

Philip, Get Over to the bank.
(Philip , เก็ท โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ แบ๊งค)
ฟิลิป ไปที่ธนาคาร

I still can’t Get Over it…
(ไอ สทิลล แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)
ผมก็อยากรู้…

Raging stepmom, work and cool kids who can’t Get Over themselves.
(เรจิง stepmom , เวิ๊ร์ค แอนด์ คูล คิด ฮู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร เฑ็มเซลฝส)
แม่เลี้ยงจอมอาละวาด เด็กเท่และบ้างาน ผู้ซึ่งหาตัวตนของตัวเองไม่เจอ

You totally harshed my mellow. You’ll Get Over it and live.
(ยู โททอลลี่ ฮาฌ มาย เมลโล โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท แอนด์ ไล้ฝ)
อาจารย์กำลังมาขัดจังหวะ ทุกคนต้องสนใจนี่แน่

You! Get Over here.
(ยู ! เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮียร)
แก ! มานี่สิ

Get your hand away from there! Get Over there!
(เก็ท ยุร แฮนด์ อะเวย์ ฟรอม แดร์ ! เก็ท โอ๊เฝ่อร แดร์ !)
เอามือออกจากมันซะ เอาออกไป!

She’ll Get Over it. Michaela: No, she won’t!
(เชลล์ เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท Michaela : โน , ชี ว็อนท !)
เธอจะทำใจได้น่า ไม่มีทาง