Upstanding แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Upstanding แปลว่า

Upstanding
(Upstanding อ่านว่า อัพซแทนดิง)
Upstanding แปลว่า ที่ประพฤติในทางดี [adj.]

ตัวอย่างประโยค Upstanding ภาษาอังกฤษ

to be an Upstanding young citizen with a respectabIe job.
(ทู บี แอน อัพซแทนดิง ยัง ซีทอิเส็น วิธ อะ respectabIe จ๊อบ)
ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง