Ups And Downs แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Ups And Downs แปลว่า
มิถุนายน 24, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Ups And Downs แปลว่า

Ups And Downs
(Ups And Downs อ่านว่า อัพสฺ แอนด์ เดาน)
Ups And Downs แปลว่า ขึ้นและลง

ตัวอย่างประโยค Ups And Downs ภาษาอังกฤษ

Navigating her through all her Ups And Downs.
(นาฝวิเกดิง เฮอ ธรู ออล เฮอ อัพสฺ แซน เดาน)
นำทางเธอผ่านทั้งขาขึ้นและขาลง
This business sure has got a lot of Ups And Downs!
(ดิส บีสเน็ซ ชัวร์ แฮ็ส ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ อัพสฺ แซน เดาน !)
วงการนี้ มีขึ้นแล้วก็มีลง จริงๆด้วย
We’d had our Ups And Downs, sure.
(เว็ด แฮ็ด เอ๊า อัพสฺ แซน เดาน , ชัวร์)
เราทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่ดีและร้าย
Well, you know, they’ve had their Ups And Downs.
(เวลล , ยู โนว์ , เดวฟ แฮ็ด แดร์ อัพสฺ แซน เดาน)
อย่างที่พ่อรู้ พวกเขาก็คงมีเรื่องคุยกันนิดหน่อยล่ะครับ