Uphill แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Uphill แปลว่า

Uphill
(Uphill อ่านว่า อัพฮิล)
Uphill แปลว่า ขึ้นเนิน ขึ้นไปบนภูเขา [adj.]

ตัวอย่างประโยค Uphill ภาษาอังกฤษ

The outcome of their endless Uphill hike…
(ดิ เอาทคัม อ็อฝ แด เอ็นเล็ซ อัพฮิล ไฮค)
การปีนเขาที่ไม่สิ้นสุดของพวกเขา..