Untrue แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Untrue แปลว่า

Untrue
(Untrue อ่านว่า อันทรู)
Untrue แปลว่า ไม่จริง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Untrue ภาษาอังกฤษ

It is all Untrue.
(อิท อีส ซอร์ อันทรู)
มันเป็นเรื่องไม่จริง