Untied แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Untied แปลว่า

Untied
(Untied อ่านว่า อันไท)
Untied แปลว่า ไม่ได้ผูก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Untied ภาษาอังกฤษ

came Untied.
(เคม อันไท)
มาปล่อยเหยื่อล่อออกเถอะ