Unloaded แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Unloaded แปลว่า

Unloaded
(Unloaded อ่านว่า อันโลด)
Unloaded แปลว่า มิได้บรรจุ มิได้บรรทุก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Unloaded ภาษาอังกฤษ

Ain’t much use Unloaded, ma’am.
(เอน มัช ยู๊ส อันโลด , เมม)
ไม่มีลูกปืนก็คือเศษเหล็กดีๆ นี่เอง