Treasury Department แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Treasury Department แปลว่า
มิถุนายน 23, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Treasury Department แปลว่า

Treasury Department
(Treasury Department อ่านว่า ทเรฉเออะริ ดีพ๊าร์ทเม้นท)
Treasury Department แปลว่า กรมธนารักษ์

ตัวอย่างประโยค Treasury Department ภาษาอังกฤษ

A recent U. S. Treasury Department report
(อะ รี๊เซ่นท ยู เอส ทเรฉเออะริ ดีพ๊าร์ทเม้นท รีผอร์ท)
ในรายงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อไม่นานนี้