Trashy แปลว่า

มิถุนายน 23, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Trashy แปลว่า

Trashy
(Trashy อ่านว่า ทแรฌอิ)
Trashy แปลว่า ไร้ค่า [adj.]

ตัวอย่างประโยค Trashy ภาษาอังกฤษ

No one’s listening to your Trashy comments!
(โน วัน ลิเซินนิง ทู ยุร ทแรฌอิ คอมเม๊นท !)
ไม่มีใครฟังคอมเมนต์ขยะๆของคุณหรอก