To Start With แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » To Start With แปลว่า
มิถุนายน 23, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

To Start With แปลว่า

To Start With
(To Start With อ่านว่า ทู สท๊าร์ท วิธ)
To Start With แปลว่า ข้อแรก เริ่มต้น

ตัวอย่างประโยค To Start With ภาษาอังกฤษ

I would like To Start With your contacts.
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู สท๊าร์ท วิธ ยุร ค๊อนแทคท)
ฉันอยากจะจัดรายชื่อของคุณ