Suffocate แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 [vt.] Transitive Verb (สกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Suffocate แปลว่า

Suffocate
(Suffocate อ่านว่า ซัฟโฟะเคท)
Suffocate แปลว่า ทำให้หายใจไม่ออก [vt.]

ตัวอย่างประโยค Suffocate ภาษาอังกฤษ

Do it now, or you will Suffocate.
(ดู อิท เนา , ออ ยู วิล ซัฟโฟะเคท)
ฉีดเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นคุณจะขาดอากาศ
The last people to starve, will be the first to Suffocate.
(เดอะ ล๊าสท พี๊เพิ่ล ทู สท๊าร์ฝ , วิล บี เดอะ เฟิร์สท ทู ซัฟโฟะเคท)
คนจะขาดอาหารและอากาศหายใจ
To Suffocate.
(ทู ซัฟโฟะเคท)
ให้ขาดอากาศ