Smokeless แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Smokeless แปลว่า

Smokeless
(Smokeless อ่านว่า ซโมคเล็ซ)
Smokeless แปลว่า ซึ่งไร้ควันบุหรี่ ซึ่งไม่มีควัน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Smokeless ภาษาอังกฤษ

Meet the Smokeless bong.
(มี๊ท เดอะ ซโมคเล็ซ บอง)
พบกับบ้องไร้ควัน