Single Out แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Single Out แปลว่า

Single Out
(Single Out อ่านว่า ซิ๊งเกิ้ล เอ๊าท)
Single Out แปลว่า เลือกเฉพาะ เลือกจากกลุ่ม [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Single Out ภาษาอังกฤษ

we’d like to Single Out two people in particular.
(เว็ด ไล๊ค ทู ซิ๊งเกิ้ล เอ๊าท ทู พี๊เพิ่ล อิน พาร์ทิ๊คิวล่าร์)
เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักแขกพิเศษ 2 คน