Set With แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Set With แปลว่า

Set With
(Set With อ่านว่า เซ็ท วิธ)
Set With แปลว่า ประดับด้วย [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Set With ภาษาอังกฤษ

Dolly, I think we’re all Set With food.
(ดอลลิ , ไอ ทริ๊งค เวีย ออล เซ็ท วิธ ฟู้ด)
ดอลลี่ ผมคิดว่า เราเตรียมอาหารไว้มากไป
He’s all Set With the ladies.
(อีส ซอร์ เซ็ท วิธ เดอะ เลดิส)
เขาไม่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงครับ