Political แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Political แปลว่า

Political
(Political อ่านว่า โพลิทิ๊ค่อล)
Political แปลว่า ในทางการเมือง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Political ภาษาอังกฤษ

over war protesters and Political adversaries,
(โอเฝอะ วอ protesters แซน โพะลีทอิแค็ล adversaries ,)
ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง

Ehrlichman was a key Political advisor.
(Ehrlichman วอส ซา คี โพะลีทอิแค็ล advisor)
เอนริชแมนคือหัวหน้า\ ที่ปรึกษาทางการเมือง

a man with no Political convictions whatsoever,
(อะ แม็น วิฑ โน โพะลีทอิแค็ล ค็อนฝีคฌัน ฮว็อทโซะเอฝเออะ ,)
ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม

Come on, John, we’ve done Political interviews before.
(คัมมอน , จอน , หวีบ ดัน โพะลีทอิแค็ล อีนเทิฝยู บิโฟ)
เอาเหอะจอห์น เราเคยจัด สัมภาษณ์การเมืองมาก่อนแล้วน่ะ

in American Political history would never stand trial.
(อิน อะเมริแค็น โพะลีทอิแค็ล ฮีซโทะริ วูด เนฝเออะ ซแท็นด ไทรแอ็ล)
ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย

Now, the first rule of Political life is
(เนา , เดอะ เฟิซท รูล อ็อฝ โพะลีทอิแค็ล ไลฟ อีส)
กฎข้อแรกของชีวิตนักการเมืองคือ

The integrity of our Political system,
(ดิ อินเทกริทิ อ็อฝ เอ๊า โพะลีทอิแค็ล ซีซเท็ม ,)
นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา

by my Washington Political colleagues.
(ไบ มาย วอฌอิงทัน โพะลีทอิแค็ล คอลลีก)
โดยมีเพื่อนร่วมงานการเมืองที่วอร์ชิงตัน

it’s the whole Political system and,
(อิทซ เดอะ โฮล โพะลีทอิแค็ล ซีซเท็ม แอ็นด ,)
มันก็คือระบบการเมืองทั้งหมด และ

of academics and Political historians.
(อ็อฝ แอคะเดมอิค แซน โพะลีทอิแค็ล ฮิซโทเรียน)
ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง

What I was doing was in the interests of Political containment.
(ฮว็อท ไอ วอส ดูอิง วอส ซิน ดิ อีนทเร็ซท อ็อฝ โพะลีทอิแค็ล containment)
สิ่งที่ผมทำ คือเพ่งความสนใจไปที่ การควบคุมได้ทางการเมือง

My Political life is over.
(มาย โพะลีทอิแค็ล ไลฟ อีส โอเฝอะ)
ชีวิตทางการเมืองของผมจบลงแล้ว

or Political enemy had managed to get.
(ออ โพะลีทอิแค็ล เอนอิมิ แฮ็ด แมนอิจ ทู เก็ท)
หรือศัตรูทางการเมืองทำได้มาก่อน

the hard bitten Political press corps,
(เดอะ ฮาด บีททน โพะลีทอิแค็ล พเร็ซ โค ,)
พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน,

is that today any Political wrongdoing
(อีส แดท ทุเด เอนอิ โพะลีทอิแค็ล wrongdoings)
ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง

as soon as the Political dust settles.
(แอส ซูน แอส เดอะ โพลิทิ๊ค่อล ดัสท เซ็ทเทิ่ล)
เร็วเท่าที่ฝุ่นการเมืองจางลงแล้ว

Well. you see right there, you have various Political motivations and anti manipulistic sentiments to set forth.
(เวลล ยู ซี ไร๊ท แดร์ , ยู แฮ็ฝ แฝเรียซ โพลิทิ๊ค่อล มอดีเวชั่น แซน แอนทิ manipulistic เซ๊นทิเม็นท ทู เซ็ท โฟธ)
ถ้างั้น นายจะต้องมีแรงจูงใจทางการเมือง รวมทั้งความรู้สึกต่อต้านธุรกิจแบบผูกขาด

I found myself a new Political patron,
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ อะ นิว โพลิทิ๊ค่อล เพทรัน ,)
มีฝ่ายการเมืองรายใหม่ที่พร้อมจะอุดหนุน

of the Political influence he was wielding,
(อ็อฝ เดอะ โพลิทิ๊ค่อล อิ๊นฟลูเอ๊นซ ฮี วอส wieldings ,)
อำนาจทางการเมืองที่เค้ามี

when you know it could ruin my Political career?
(เว็น ยู โนว์ อิท เคิด รูอิน มาย โพลิทิ๊ค่อล แคร์เรีย)
ในเมื่อคุณรู้ว่ามัน จะทำลายอาชีพการเมืองผมได้

I don’t get Political points for being an idealist, I have to do the best I can with what I have.
(ไอ ด้อนท์ เก็ท โพลิทิ๊ค่อล พ๊อยท์ ฟอร์ บีอิง แอน ไอดีแอะลิซท , ไอ แฮ็ฝ ทู ดู เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน วิธ ว๊อท ไอ แฮ็ฝ)
ผมไม่ใช่ตำรวจที่มีอุดมการณ์อยากสร้างบารมี ผมทำดีที่สุดเท่าที่ปัจจัยจะเอื้อ

Ultimately this is really not a Political issue
(อัลทิมิทลิ ดิส ซิส ริแอ็ลลิ น็อท ดา โพลิทิ๊ค่อล อิ๊ชชู่)
ถึงที่สุดแล้ว นี่ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง

It is a Political issue.
(อิท อีส ซา โพลิทิ๊ค่อล อิ๊ชชู่)
มันเป็นประเด็นทางการเมือง

And this is also a Political issue.
(แอนด์ ดิส ซิส อ๊อลโซ อะ โพลิทิ๊ค่อล อิ๊ชชู่)
และนี่คือประด็นทางการเมืองเช่นกัน

save perhaps Political will.
(เซฝ เพอร์แฮพส์ โพลิทิ๊ค่อล วิล)
ลดความมุ่งหมายทางการเมือง