Matter Of Opinion แปลว่า

มิถุนายน 11, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Matter Of Opinion แปลว่า

Matter Of Opinion
(Matter Of Opinion อ่านว่า แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ โอะพีนยัน)
Matter Of Opinion แปลว่า เรื่องที่ถกเถียงกันได้ [idm.]

ตัวอย่างประโยค Matter Of Opinion ภาษาอังกฤษ

And it’s not really a Matter Of Opinion, Karen dear.
(แอนด์ อิทซ น็อท ริแอ็ลลิ อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ โอะพีนยัน , คะเรน เดียร์)
และมันไม่ได้เป็นเพียง ความเห็นของคาเรนที่รัก