Rage แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rage แปลว่า

Rage
(Rage อ่านว่า เร้จ)
Rage แปลว่า ความโกรธ [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Rage ภาษาอังกฤษ

Sadness, Rage and hate
(แซดเน็ซ , เร้จ แอนด์ เฮท)
ความเศร้า โกรธ เกลียด ยังไงล่ะ

Your Rage at Alma’s shame had finally found its real target.
(ยุร เร้จ แอ็ท Almas เชม แฮ็ด ไฟแน็ลลิ เฟานด อิทซ เรียล ทาเก็ท)
ความโกรธของคุณต่อความอับอายของอัลม่า ในที่สุดก็มาพบเป้าหมายที่แท้จริง

You know, I believe that true focus lies somewhere between Rage and serenity.
(ยู โนว์ , ไอ บีลี๊ฝ แดท ทรู โฟ๊คัส ไล ซัมแวร์ บีทะวีน เร้จ แอนด์ ซิเรนอิทิ)
นายรู้ไหม, ฉันเชื่อว่าสมาธิที่แท้จริง อยู่ระหว่างความแค้นและความอดกลั้น

‘Rage, Rage against the dying of the light.’
(เร้จ , เร้จ อะเก๊นสท เดอะ ไดอิง อ็อฝ เดอะ ไล๊ท)
เผาพรุ่งพรั่ง เร่งแซง แข่งตะวัน