Good Riddance แปลว่า

มิถุนายน 5, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Good Riddance แปลว่า

Good Riddance
(Good Riddance อ่านว่า กู๊ด รีดแด็นซ)
Good Riddance แปลว่า ดีแล้วที่ขจัดคนไม่เอาไหนหรือสิ่งไร้ค่าออกไป [idm.]

ตัวอย่างประโยค Good Riddance ภาษาอังกฤษ

Good Riddance.
(กู๊ด รีดแด็นซ)
โล่งไปที
Well, Good Riddance.
(เวลล , กู๊ด รีดแด็นซ)
เออ.. โล่งอกไปที