Configuration แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Configuration แปลว่า

Configuration
(Configuration อ่านว่า คอนฟิกุเร๊ชั่น)
Configuration แปลว่า โครงร่างภายนอก [n.]

ตัวอย่างประโยค Configuration ภาษาอังกฤษ

why having a boxer Configuration engine is a good thing?
(วาย แฮฝวิ่ง อะ บอคเซอะ คอนฟิกุเร๊ชั่น เอ๊นจิ้น อีส ซา กู๊ด ทริง)
ทำไมมีเครื่องยนต์บ๊อกเซอร์ ถึงเป็นเรื่องที่ดี