Concur แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Concur แปลว่า

Concur
(Concur อ่านว่า ค็อนเคอ)
Concur แปลว่า เห็นพ้อง [vi.]

ตัวอย่างประโยค Concur ภาษาอังกฤษ

CIA and NCTC Concur it is the target,
(CIA แอ็นด NCTC ค็อนเคอ อิท อีส เดอะ ทาเก็ท ,)
หน่วยข่าวกรอง กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย