Concerted แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Concerted แปลว่า

Concerted
(Concerted อ่านว่า ค๊อนเสิร์ทเตด)
Concerted แปลว่า ที่กระทำร่วมกัน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Concerted ภาษาอังกฤษ

through the Concerted efforts
(ธรู เดอะ คอนเซิท เอฟเฟิท)
เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรอง