Cold Sweat แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cold Sweat แปลว่า

Cold Sweat
(Cold Sweat อ่านว่า โคลด์ สเว็ท)
Cold Sweat แปลว่า ภาวะความตื่นตกใจกลัว [n.]

ตัวอย่างประโยค Cold Sweat ภาษาอังกฤษ

It’s all Cold Sweat It’s amazing how much he’s sweating in all this wind.
(อิทซ ซอร์ โคลด ซเว็ท อิทซ อะเมสอิง เฮา มัช อีส sweatings อิน ออล ดีซ วินด)
เป็นงานที่น่าเบื่อจริงๆ ไม่ ไม่ มัน..