Case Study แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Case Study แปลว่า

Case Study
(Case Study อ่านว่า เค๊ส สทีดดี้)
Case Study แปลว่า กรณีศึกษา [n.]

ตัวอย่างประโยค Case Study ภาษาอังกฤษ

For the purpose of this Case Study,
(ฟอร์ เดอะ เพ๊อร์โพส อ็อฝ ดิส เค๊ส สทีดดี้ ,)
เพื่อจุดมุ่งหมายของกรณีศึกษานี้