Blatant แปลว่า

พฤษภาคม 27, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Blatant แปลว่า

Blatant
(Blatant อ่านว่า บเลแท็นท)
Blatant แปลว่า ชัดแจ้ง โจ่งแจ้ง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Blatant ภาษาอังกฤษ

but actually, it’s a Blatant copy called
(บั๊ท แอคชัวลิ , อิทซ ซา บเลแท็นท ค๊อพพี่ คอลลํ)
แต่จริงๆแล้ว เป็นรถที่เลียนแบบ