Bitten แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bitten แปลว่า

Bitten
(Bitten อ่านว่า บีททน)
Bitten แปลว่า กัด เกาะแกะ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Bitten ภาษาอังกฤษ

the hard Bitten political press corps,
(เดอะ ฮาด บีททน โพะลีทอิแค็ล พเร็ซ โค ,)
พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน,
I was Bitten by a mosquito.
(ไอ วอส บีททน บาย อะ ม๊อสควิ๊โท่)
ฉันถูกยุงกัด