Auspicious แปลว่า

พฤษภาคม 26, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Auspicious แปลว่า

Auspicious
(Auspicious อ่านว่า ออซพีฌอัซ)
Auspicious แปลว่า ที่มีฤกษ์ดี เป็นมงคล [adj.]

ตัวอย่างประโยค Auspicious ภาษาอังกฤษ

We are not off to an Auspicious start, are we, Miss Montez?
(วี อาร์ น็อท ออฟฟ ทู แอน ออซพีฌอัซ สท๊าร์ท , อาร์ วี , มิซ Montez)
ยังไม่เข้าใจฐานะของตัวเองอีกหรอ คุณมอนเทซ