Adjourn To แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Adjourn To แปลว่า

Adjourn To
(Adjourn To อ่านว่า แอะเจิน ทู)
Adjourn To แปลว่า เลื่อนออกไป [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Adjourn To ภาษาอังกฤษ

Now, let us Adjourn To the banquet hall.
(นาว , เล็ท อัซ แอะเจิน ทู เดอะ แบ๊งเควท ฮอลล์)
ตอนนี้ฉันของเชิญทุกคนร่วมงานเลี้ยงที่ห้องรับรอง