Intent แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Intent แปลว่า

Intent
(Intent อ่านว่า อินเทนท)
Intent แปลว่า เจตนา [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Intent ภาษาอังกฤษ

First, you need to clearly tell him of your Intent to play.
(เฟิร์สท , ยู นี๊ด ทู คเลียลิ เทลล ฮิม อ็อฝ ยุร อินเทนท ทู เพลย์)
ข้อแรก เธอต้องประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเล่นเกมเต็มตัว
assault with Intent to intimidate
(แอสซั๊ลท วิธ อินเทนท ทู อินทีมอิเดท)
ทำร้ายร่างกายที่มีเจตนาที่จะข่มขู่