Visualize แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Visualize แปลว่า

Visualize
(Visualize อ่านว่า ฝีฉอัวไลส)
Visualize แปลว่า ทำให้จินตนาการเห็น [vt.]

ตัวอย่างประโยค Visualize ภาษาอังกฤษ

I Visualize an organization of people
(ไอ ฝีฉอัวไลส แอน ออแกะไนเสฌัน อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
ผมเห็นภาพองค์กรของกลุ่มคน