Uptown แปลว่า

พฤษภาคม 12, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Uptown แปลว่า

Uptown
(Uptown อ่านว่า อั๊พทาวน์)
Uptown แปลว่า ตอนบนของตัวเมือง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Uptown ภาษาอังกฤษ

Alright, you’re my eyes. What do we have? Uptown on Madison,
(ออลไร๊ท , ยัวร์ มาย อาย ว๊อท ดู วี แฮ็ฝ อั๊พทาวน์ ออน เมดิซัน ,)
เอาล่ะ,คุณคือตาของผม.เราเจออะไร? ขึ้นไปที่เมดิสัน
And seeing as l live further Uptown than you…
(แอนด์ ซีอิง แอส แอล ไล้ฝ เฟ๊อร์เธ่อร์ อั๊พทาวน์ แฑ็น ยู)
แล้วเนื่องจากผมอยู่ออกจากตัวเมืองมากกว่าคุณ…