Market Share แปลว่า

พฤษภาคม 8, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Market Share แปลว่า

Market Share
(Market Share อ่านว่า ม๊าร์เก๊ต แชร์)
Market Share แปลว่า ส่วนแบ่งการตลาด [n.]

ตัวอย่างประโยค Market Share ภาษาอังกฤษ

It’s about competition it’s about Market Share
(อิทซ อะเบ๊าท ค็อมพิทีฌอัน อิทซ อะเบ๊าท ม๊าร์เก๊ต แชร์)
มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด
and Market Share.
(แอนด์ ม๊าร์เก๊ต แชร์)
และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด