Retain แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Retain แปลว่า

Retain
(Retain อ่านว่า รีเทน)
Retain แปลว่า รักษา ดำรงไว้ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Retain ภาษาอังกฤษ

My job is to figure out how to Retain some type of government
(มาย โจบ อีส ทู ฟีกยุร เอาท เฮา ทู ริเทน ซัม ไทพ อ็อฝ กัฝเอินเม็นท)
งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้
She just can’t Retain any new information.
(ชี จัซท แค็นท ริเทน เอนอิ นยู อินเฟาะเมฌัน)
เธอแค่ไม่สามารถเก็บข้อมูลใหม่ได้
You will Retain your present rank, of course.
(ยู วิล รีเทน ยุร เพร๊สเซ่นท แร๊งค , อ็อฝ คอร์ส)
ไม่ต้องห่วงคุณจะได้ติดยศเร็วๆนี้