Premature แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Premature แปลว่า

Premature
(Premature อ่านว่า พรีเมเจ้อร์)
Premature แปลว่า ยังไม่โตเต็มที่ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Premature ภาษาอังกฤษ

You tried to take over a Premature baby to save yourself.
(ยู ทไร ทู เท้ค โอ๊เฝ่อร รา พรีเมเจ้อร์ เบ๊บี้ ทู เซฝ ยุรเซลฟ)
พยายามเข้าควบคุมเด็กคลอดก่อนกำหนด เพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้
You give me Premature ventricular contractions.”
(ยู กี๊ฝ มี พรีเมเจ้อร์ ventricular คอนทแรคฌัน)
คุณทำให้หัวใจห้องล่างของฉันหดตัวก่อนวัยอันควร