Geographically แปลว่า

เมษายน 29, 2019 [adv.] Adverb (คำวิเศษณ์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Geographically แปลว่า

Geographically
(Geographically อ่านว่า จีโอะกแรฟอิแค็ลล)
Geographically แปลว่า ในทางภูมิศาสตร์ [adv.]

ตัวอย่างประโยค Geographically ภาษาอังกฤษ

If by chance my report stereotypes or Geographically profiles,
(อิ๊ฟ บาย แช้นซํ มาย รีผอร์ท ซเทริโอะไทพ ออ จีโอะกแรฟอิแค็ลล โพร๊ไฟล์ ,)
แล้วถ้าบังเอิญเรื่องของฉันถูกพิมพ์ออกไป หรือเป็นประวัติย่อทางภูมิศาสตร์ล่ะ