Bishop แปลว่า

เมษายน 27, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bishop แปลว่า

Bishop
(Bishop อ่านว่า บิ๊ฉอพ)
Bishop แปลว่า เจ้าคณะ หัวหน้าบาทหลวง [n.]

ตัวอย่างประโยค Bishop ภาษาอังกฤษ

That bullet you got out of that Bishop was fired from my weapon,
(แดท บัลเล่ ยู ก็อท เอ๊าท อ็อฝ แดท บิ๊ฉอพ วอส เฟอ ฟรอม มาย เว๊พ่อน ,)
กระสุนที่เอามาจากบิชอบ ยิงออกจากปืนของผม
many of them knew after Bishop turned them.
(เมนอิ อ็อฝ เด็ม นยู แอ๊ฟเท่อร บิ๊ฉอพ เทิร์น เด็ม)
พวกเขาหลายคนรู้จักที่นี่ หลังจากที่บิชอปเปลี่ยนพวกเขา