Declaration Of Independence แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Declaration Of Independence แปลว่า
เมษายน 20, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Declaration Of Independence แปลว่า

Declaration Of Independence
(Declaration Of Independence อ่านว่า เดคละเรฌัน อ็อฝ อินดิเพนเด็นซ)
Declaration Of Independence แปลว่า การประกาศเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค Declaration Of Independence ภาษาอังกฤษ

The Declaration Of Independence states,
(เดอะ เดคละเรฌัน อ็อฝ อินดิเพนเด็นซ ซเทท ,)
ในคำประกาศอิสระภาพระบุว่า
both the Declaration Of Independence and the U.S. Constitution
(โบทรฺ เดอะ เดคละเรฌัน อ็อฝ อินดิเพนเด็นซ แอนด์ ดิ ยู เอส คอนสทิยูฌัน)
ทั้งแถลงการณ์เสรีภาพและ การก่อตั้งประเทศ