Stitch แปลว่า

เมษายน 5, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stitch แปลว่า

Stitch
(Stitch อ่านว่า ซทิช)
Stitch แปลว่า ตะเข็บ รอยเย็บ [n.]

ตัวอย่างประโยค Stitch ภาษาอังกฤษ

Honah Lee, you think you can Stitch me up again tonight after I get back from surfing?
(โฮนาห์ ลี , ยู ธิงค ยู แค็น ซทิช มี อัพ อะเกน ทุไนท อาฟเทอะ ไอ เก็ท แบ็ค ฟร็อม เซิฟฟริง)
โฮนา รี คืนนี้แกว่างมาเย็บให้หน่อยนะหลังจากที่ ชั้นกลับจากเล่นโต้คลื่นได้มั้ย
“A Stitch in time.”
(ขาคู่A ซทิช อิน ไทม์ ขาคู่)
“เวลาของงานเย็บปัก”
cannot sleep in a mansion. Whenever you Stitch yourself up,
(แคนน็อท สลี๊พ อิน อะ แม๊นชั่น ฮเว็นเอฝเออะ ยู ซทิช ยุรเซลฟ อั๊พ ,)
เป็นไปนอนในคฤหาสแทน
You think you can Stitch me up after l get back from surfing?
(ยู ทริ๊งค ยู แคน ซทิช มี อั๊พ แอ๊ฟเท่อร แอล เก็ท แบ็ค ฟรอม เซิฟฟริง)
ได้ซิ ชั้นจะรอละกัน ผมจะไม่เล่นโต้คลื่นถ้าลือดออกอย่างนั้นนะครับ
who’d Stitch me up? All right, can the chatter.
(โวด ซทิช มี อั๊พ ออล ไร๊ท , แคน เดอะ แชทเทอะ)
ใครจะปะเสื้อผ้าให้ผมล่ะ ตกลง พูดเรื่อยเปื่อย