Pick แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pick แปลว่า

Pick
(Pick อ่านว่า พิค)
Pick แปลว่า เลือก หยิบ เก็บ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Pick ภาษาอังกฤษ

Need a little Pick me up?
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล พิค มี อัพ)
โปรดฟังทางนี้

and Pick yourself up a half caf caramel macchiato?
(แอ็นด พิค ยุรเซลฟ อัพ อะ ฮาล์ฟ caf แคระเม็ล macchiato)
แล้วหยิบกาแฟเข้มข้นมาดื่มสักถ้วยล่ะ

So be sure to ask for a protective sleeve when you Pick up your coffee.
(โซ บี ฌุร ทู อาซค ฟอ รา พโระเทคทิฝ ซลีฝ ฮเว็น ยู พิค อัพ ยุร คอฟฟิ)
อย่าลืมขอกระดาษหุ้ม เวลาจับแก้วกาแฟ

So, Pick you up Saturday at 8:00?
(โซ , พิค ยู อัพ แซทเออะดิ แอ็ท 8 : 00)
ผมมารับคุณวันเสาร์ตอน 2 ทุ่มนะ

I was gonna Pick you anyway.
(ไอ วอส กอนนะ พิค ยู เอนอิเว)
ยังไงฉันก็ต้องเลือกเธออยู่แล้วสินะ

you can Pick your own hours and choose your own topics.
(ยู แค็น พิค ยุร โอน เอาร แซน ชูส ยุร โอน ทอพอิค)
คุณเลือกชั่วโมงทำงานเองได้ และก็เลือกหัวข้อเองได้

Honey, you know what else? We really have to Pick out a color fabric…
(ฮันอิ , ยู โน ฮว็อท เอ็ลซ วี ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ทู พิค เอาท ดา คัลเออะ แฟบริค)
ที่รัก รู้ไม๊อะไรอีก? เราต้องเลือกสีของผ้า..

Listen, it’s gonna be fine. Pick up where you left off.
(ลิ๊สซึ่น , อิทซ กอนนะ บี ไฟน พิค อัพ ฮแว ยู เล็ฟท ออฟฟ)
ฟังนะ มันจะเรียบร้อยแน่ ทำต่อจากที่คุณค้างเอาไว้

You’ll only Pick last place…
(โยว โอ๊นลี่ พิค ลาซท พเลซ)
จะเลือกแค่ที่โหล่เหรอ…

Why did you Pick me?!
(ฮไว ดิด ยู พิค มี !)
ทำไมยังไปแตะมันอีก?!

The two men out to Pick sesame leaves
(เดอะ ทู เม็น เอาท ทู พิค เซซอะมี ลีฝ)
ชายทั้งสองออกไปเก็บใบงา

Then let’s Pick one. Get a small one.
(เด็น เล็ท พิค วัน เก็ท ดา ซมอล วัน)
งั้นเลือกเก็บใบเล็กแล้วกัน

How are we going to Pick 400 pieces?
(เฮา อาร์ วี โกอิ้ง ทู พิค 400 พีซ)
เราจะเก็บได้ยังไงตั้ง 400 ใบ?

To be honest, I Pick out the best parts to eat myself.
(ทู บี ออนเอ็ซท , ไอ พิค เอาท เดอะ เบ็ซท พาท ทู อีท ไมเซลฟ)
ฉันจะแบ่งส่วนที่ดีที่สุดไว้กินคนเดียว

going to Pick blueberries!] [Jaesuk, Jongkook, and Shiyeon Then what do we do at home?
(โกอิ้ง ทู พิค blueberries ! ] [ Jaesuk , Jongkook , แอ็นด Shiyeon เด็น ฮว็อท ดู วี ดู แอ็ท โฮม)
เก็บ บลูเบอร์รี่ (แจซอก จองกุก และชิยอน) เธอทำอะไรที่บ้านบ้าง

Jaesuk, Jongkook, and Shiyeon going to Pick blueberries!
(Jaesuk , Jongkook , แอ็นด Shiyeon โกอิ้ง ทู พิค blueberries !)
แจซอก จองกุก และชิยอน ไปเก็บบลูเบอร์รี่

Do the barbeque. [Jaesuk, Jongkook, and Shiyeon going to Pick blueberries!]
(ดู เดอะ barbeque [ Jaesuk , Jongkook , แอ็นด Shiyeon โกอิ้ง ทู พิค blueberries ! ])
ทำบาร์บีคิว (แจซอก จองกุก และชิยอน) (ไปเก็บบลูเบอร์รี่)

The rock you Pick can’t be too small.
(เดอะ ร็อค ยู พิค แค็นท บี ทู ซมอล)
หินที่พี่เลือกก้อนเล็กเกินไปไม่ได้นะ

Let’s Pick big ones like this.
(เล็ท พิค บิก วัน ไลค ดีซ)
เราเก็บลูกใหญ่ ๆ อย่างนี้

Splitting up to Pick blueberries…
(Splittings อัพ ทู พิค blueberries)
แยกย้ายกันเก็บบลูเบอร์รี่…

Do it slowly! [Splitting up to Pick blueberries…]
(ดู อิท ซโลลิ ! [ Splittings อัพ ทู พิค blueberries ])
ทำมันอย่างช้าๆ [แยกย้ายกันเก็บบลูเบอร์รี่…]

Please Pick one of the two [Just because Sooro wrote it big, he thinks it’s either ‘deh’ or ‘teh’~]
(พลีส พิค วัน อ็อฝ เดอะ ทู [ จัซท บิคอส Sooro โรท อิท บิก , ฮี ธิงค อิทซ อีเฑอะ เด้ ออ teh~ ])
โปรดเลือกจากหนึ่งในสอง [เพราะพี่ซูโรเขียนไว้ใหญ่มาก เขาคิดแค่ว่า ถ้าไม่ ‘deh’ ก็ ‘teh’~ เนี่ยแหละ]

I Pick ‘teh’!
(ไอ พิค teh !)
ผมเลือก ‘teh’!

Hyung! You told me to Pick from ‘deh’ or ‘teh’!
(Hyung ! ยู โทลด มี ทู พิค ฟร็อม เด้ ออ teh !)
พี่, พี่บอกให้ผมเลือกจาก’deh’ หรือ ‘teh’ อะ!

You said to make sure it’s clean. WHY DID YOU Pick ME?!
(ยู เซ็ด ทู เมค ฌุร อิทซ คลีน ฮไว ดิด ยู พิค มี !)
คุณจำหมู่บ้าน Dodeumbyut ได้ใช่ไหม? ได้